Hierbij een lijst van de sprekers en presentatie van de onderwerpen tijdens het WCL-symposium op vrijdag 27 september 2019.
Aan en afmelden doet u middels AANMELDEN onderaan deze mail.

Het WCL bestuur.

Waardevol Cultuurlandschap Winterswijk
bestaat alweer 25 jaar!Ter gelegenheid van dit heugelijke feit organiseren wij vrijdag 27 september a.s. een interessant symposium met als thema:

"Landbouw in kleinschalig landschap:
van handicap naar kans!"
Met interessante sprekers over actuele onderwerpen.


Programma:

Datum: Vrijdag 27 september 2019
Locatie: Schouwburg 'De Storm', Rabobankzaal,
Haitsma Mulierweg 11, 7101 BX Winterswijk

Schouwburg 'De Storm' bevindt zich slecht 800 meter van het NS-station.
Een routeomschrijving vindt u onderaan de pagina.

Inloop vanaf: 09.30 uur

Programma I
10.15 - 12.30 uur

Pauze (lunch)
12.30 - 13.45 uur (kennismaken aan thema tafels)

Programma II
13.45 - 16.00 uur

Borrel
16.00 - 17.00 uur


Symposium (voor deskundigen)


Dirk Strijker
Emeritus hoogleraar RUG Plattelandsontwikkeling / Mansholtleerstoel

Dagvoorzitter
Hij publiceert onder meer over de economische aspecten van landbouw en landbouwpolitiek. Maar ook over de relatie landbouw en natuur. Hij schrijft niet alleen voor andere wetenschappers, maar ook als columnist van het Dagblad van het Noorden (tot 2009) en De Boerderij (sinds 2010) ook voor het algemene publiek.


Inge klein Gunnewiek
Voorzitter WCL Winterswijk / Wethouder gemeente Winterswijk

WCL Winterswijk is al 25 jaar een begrip! Wat betekent het waardevol cultuurlandschap voor Winterswijk, in het verleden, het heden en de toekomst.


Marjolijn Sonnema
Directeur Generaal AGRO van het Ministerie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Het verbinden van landbouw en natuur staat momenteel volop in de aandacht. Zowel in het agrarisch gebied als in politiek Den Haag. Hoe kan een gebiedsproces zoals de werkwijze van de stichting WCL hierbij helpen? Het werken aan de huidige uitdagingen op het gebied van landbouw. Het zoeken naar oplossingen die de natuur niet alleen optimaal gebruikt, maar ook dat je die natuur spaart en verzorgt. Het belang van de nieuw aangewezen experimenteergebieden vanuit de kringloopvisie.


Bart van Moorsel
Beleidsadviseur landbouw bij het programma Land - en tuinbouw / Provincie Gelderland

De samenwerking in de Achterhoek als onderdeel van het Interbestuurlijk programma Vitaal Platteland van de provincie Gelderland. Samenwerken als één overheid aan diverse thema’s zoals bijvoorbeeld, het klimaat, Oppervlakte water, Grondwater, Natura 2000, Biodiversiteit en Circulaire economie.


Shera van den Wittenboer
Adviseur landschap bij het College van Rijksadviseurs

Een New Deal tussen boer en maatschappij
De huidige, intensieve landbouw bracht ons welvaart en een groot aanbod van voedselproducten, van een hoge kwaliteit en tegen een lage prijs. Dat succes heeft helaas een keerzijde. Nederland teert in op zijn maatschappelijk vermogen: onze voedselproductie heeft een grote impact op de kwaliteit van het water en de lucht, de biodiversiteit, het landschap en cultuurhistorische waarden en uiteindelijk ook de menselijke gezondheid. De boeren zelf profiteren evenmin van deze bedrijfsvoering.


Anne van Doorn
Onderzoeker, projectleider en coördinator natuurinclusieve landbouw / Wageningen Environmental Research. Ze houdt zich bezig met onderzoek naar agro-biodiversiteit, agro-ecologie, natuurinclusieve landbouw, Europese landbouwbeleid en is betrokken bij de ontwikkeling van de biodiversiteitsmonitor voor melkveehouderij en die voor de akkerbouw en de hervorming van het GLB.

Natuurinclusieve landbouw, wat is het? waarom is het nodig? en wat we kunnen verwachten vanuit keten en beleid om boeren met biodiversiteit beter te belonen.
Robert Kwak
Manager Basis kwaliteit voor natuur / vogelbescherming Nederland.
Medeoprichter van WCL Winterswijk en animator in de Vogelwerkgroep Zuidoost-Achterhoek

Hij is al jarenlang actief in het natuuronderzoek in het Winterswijkse landschap met name als animator in de Vogelwerkgroep Zuidoost-Achterhoek. De kwaliteit van ons landschap staat onder druk. Op het vlak van milieu, landschapsinrichting en beheer is veel te winnen. Een gedegen integrale landschapsecologische analyse kan daarbij de basis vormen voor gedeelde beelden en waarden. Met deze analyse creëren we een startpunt om samen de schouders er onder zetten. Zo werken we aan de kwaliteit waar we allemaal trots op zijn: het Waardevol Cultuurlandschap Winterswijk.


Michael Quintern
Eigenaar MyNoke (Nieuw-Zeeland)

Vermicomposteren betekent werken aan een betere landbouwbodem door gebruik van compostwormen. Deze miljoenen (!) werknemers van MyNoke (Nieuw Zeeland) verwerken per jaar 350.000 ton organisch restmateriaal tot waardevolle wormenhumus.


Emiel Elferink
Lector duurzaam bodembeheer bij Van Hall Larenstein

Kringlooplandbouw gaat om het sluiten van kringlopen van stoffen op het boerenbedrijf en de omgeving. Met als doel het verbeteren van de economische en ecologische efficiëntie van de landbouw. De bodem vervult hierin een spilfunctie, een gezonde bodem is de basis voor een duurzame kringlooplandbouw. Emiel Elferink neemt u mee in de rol van de bodem(biologie) voor kringlooplandbouw en ecosysteemdiensten.


Dick Looman
Melkveehouder / Voorzitter Collectief VALA (Ver. Agrarisch Landschap Achterhoek)

Als melkveehouder in Zelhem en voorzitter van de VALA weet hij als geen ander hoe je met agrarisch natuurbeheer in kleinschalige gebieden een win-win situatie creëert.


Maurits Steverink
Eigenaar van kenniscentrum Nelles en True Food Projects / Voedselcoördinator Achterhoek

Als foodspecialist heeft hij ruime ervaring in ketensamenwerking en het realiseren van meerwaarde in de afzetmarkt. In de Achterhoek coördineert hij de voedselprojecten van LEADER Achterhoek en de samenwerking in platform Achterhoek Food. In zijn presentatie zal hij ingaan op de kansen voor Achterhoek, de afzetmarkt voor duurzamer Food en het vermarkten van natuur en landschap.


Ben Haarman
Melkveehouder / Portefeuillehouder natuur en landschapsontwikkeling bij LTO Nederland

Biodiversiteit: een zaak van ons allemaal. Willen we ook in de toekomst voldoende voedsel duurzaam kunnen blijven produceren, dan moeten we met elkaar aan de slag. Biodiversiteit, voedsel én bodem zijn een drie-éénheid. Boeren hebben hiervoor oplossingen, maar kunnen het niet alleen. Kansen in elk landschap, ook in een kleinschalige! Durf anders te denken, met respect voor elkaar.


Carel de Vries
Carel de Vries heeft ruime ervaring binnen de melkveesector. Hij was vakjournalist en bedrijfsleider op proefboerderij De Marke. Sinds 2002 is de Vries werkzaam als zelfstandig adviseur en project- en innovatiemanager betrokken bij: Koeien & Kansen, Bioveem, de ontwikkeling van Foqus Planet, project Vruchtbare Kringloop Achterhoek , Courage en bij de verzelfstandiging van proefboerderij De Marke.

Alleen een sector die in staat is zich continu aan te passen, overleeft. Maar hoe transformeren we het nadeel van boeren in het kleinschalige Achterhoekse landschap tot een voordeel? VALA en VKA verkennen een systeeminnovatie: een omkering van het sturingsmodel. Van landelijk naar regionaal; van generiek naar specifiek; van middel- naar (kwaliteits)doelsturing; van ge- en verboden naar beloning van (geborgde) kwaliteitsprestaties.


Thema tafels: (in de lunchpauze om te netwerken)

1. Bodem / Wormencompostering
2. Biodiversiteit / agrarisch natuurbeheer
3. Voedsel / Natuurinclusieve landbouw
4. Beloningen uit de markt
5. Recreatie
6. Leefbaarheid


Programma zaterdag 28 september:

Zaterdag 28 september a.s. is er een WCL-open dag in het buitengebied; voor de Winterswijkers en de dan aanwezige recreanten.


Belangrijk:

Graag horen wij van u of u aanwezig zult zijn op deze heugelijke dag en vragen of u zich dan wilt aanmelden via deze link.
Indien u zich al heeft aangemeld, hoeft u dit niet opnieuw te doen.

Aanmelden


Route naar schouwburg 'De Storm':


(Looproute) NS Station Winterswijk > Schouwburg 'De Storm' (klik hier)
Aalten > Schouwburg 'De Storm' (klik hier)
Groenlo > Schouwburg 'De Storm' (klik hier)