De brief aan minister Schouten is hier te downloaden. 

P E R S B E R I C H T 

27 november 2019 

Stichting WCL pleit voor gebiedsgerichte aanpak stikstofproblematiek

De stichting Waardevol Cultuurlandschap Winterswijk (WCL), de Ondernemerskring Winterswijk (OWIN) en de gemeente Winterswijk slaan de handen ineen in de strijd tegen de stikstofproblematiek. In een brief aan minister Carola Schouten pleiten de drie partijen voor een lokale, gebiedsgerichte aanpak om de stikstofemissie te beperken.

Heel Nederland is in de ban van de stikstofproblematiek. In Winterswijk was er op 10 oktober een groot boerenprotest bij het Wooldse Veen tegen de voorgenomen maatregelen van het kabinet. Ook de ondernemers die aangesloten zijn bij de OWIN hebben inmiddels de noodklok geluid bij het college van burgemeester en wethouders.

Oprichting stikstofwerkgroep
In Winterswijk bestaat een groot maatschappelijk draagvlak voor een gebiedsgerichte aanpak van het stikstofprobleem. Er is lokaal inmiddels een stikstofwerkgroep opgericht, die onder leiding staat van een gemeentelijke coördinator Programma Aanpak Stikstof (PAS). Deze werkgroep bestaat uit WCL-leden (landbouw, natuur, recreatie), de OWIN, Ondernemers Buitengebied Winterswijk (OBW) en de gemeente Winterswijk.

Wethouder en voorzitter WCL, Inge klein Gunnewiek, is blij met de samenwerking tussen deze partijen. “Als college zien wij dat de agrarische sector onder druk staat. Tegelijkertijd mogen we het belang van de Natura 2000-gebieden in ons mooie buitengebied niet uit het oog verliezen. Daarnaast willen onze ondernemers binnen de bebouwde kom ook gewoon verder. In WCL komen deze belangen samen en wordt er in goed overleg, op de Winterswijkse manier, recht gedaan aan al die belangen.”

Wethouder Inge klein Gunnewiek is niet plan af te wachten tot het Rijk maatregelen afkondigt: “Wij dringen er bij provincie en Rijk actief op aan om snel duidelijkheid te geven, zodat we handelingsperspectief kunnen bieden voor alle partijen in Winterswijk. Daarnaast spreken we nu dus samen met WCL en OWIN over hoe we, net als in het verleden, de diverse belangen in Winterswijk in balans kunnen brengen, waarbij we zoveel mogelijk recht willen doen aan ieders belang.” 

Gebiedsgerichte aanpak
In een gezamenlijke brief aan minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit roepen de partijen de minister op om geen generieke maatregelen op te leggen, maar om in WCL-verband te experimenteren met een gebiedsgerichte oplossing van het stikstofprobleem. Op die manier kunnen boeren blijven boeren in het buitengebied en kan tegelijkertijd worden gewerkt aan het behoud en het versterken van de Natura 2000-gebieden. Ook de Raad van State geeft de minister het advies om met gebiedsgerichte uitwerkingen te gaan werken.

Bernhard Harfsterkamp van het Platform Natuur en Landschap kan zich vinden in deze aanpak: “Geef WCL Winterswijk de ruimte om met één groot gebiedsgericht project te werken aan vermindering van de stikstofuitstoot en het realiseren van natuur- en milieudoelen. Uitgangspunt daarbij is, ook voor het Platform Natuur en Landschap Oost-Achterhoek, dat de landbouwbedrijven in Winterswijk blijven bestaan. WCL heeft in de afgelopen 25 jaar laten zien goed te kunnen werken met een gebiedsgerichte aanpak, waarbij altijd het uitgangspunt was dat dit alleen mogelijk is als er draagvlak is bij alle betrokkenen in het gebied.”

Ook Alfred Scholten, melkveehouder uit buurtschap het Woold, staat achter de voorgestelde aanpak:
“De landbouw is de afgelopen 25 jaar niet alleen een grote trekker geweest binnen WCL, maar heeft ook vele projecten uitgevoerd om een goede balans te realiseren tussen agrarische bedrijfsactiviteiten, overige economische activiteiten en behoud en ontwikkeling van natuur. Met ruilverkavelingsprojecten is onder andere landbouwgrond ingeleverd voor nieuwe natuur. Verder hebben de agrariërs de bedrijfsvoering in de afgelopen jaren afgestemd op de omgeving. Ook de komende 25 jaar willen we een gezonde agrarische sector overhouden met een goede balans tussen boer en de natuur.”