De landbouw in het buitengebied van Winterswijk kenmerkt zich door een grote verwevenheid met andere functies.

Op veel agrarische bedrijven komen natuur- en landschappelijke waarden voor. Bovendien heeft het landschap een kleinschalig karakter, waardoor met name de verkaveling en perceelvorm in landbouwkundige zin aan beperkingen onderhevig zijn.

De landbouw is een zeer belangrijke economische factor in het buitengebied van Winterswijk. Naast het produceren van hoogwaardig voedsel heeft een behoorlijk aantal agrarische ondernemers er de afgelopen jaren voor gekozen inkomsten te realiseren uit zaken als natuur, landschap, recreatie, en het zelf verwerken en verkopen van producten. De komende jaren zullen agrariërs verder inzetten op het leveren van veilig voedsel met een hoge toegevoegde waarde. Ook zal een gemotiveerde groep agrarische ondernemers verder gaan met de verbreding van het bedrijf. Met name deze laatste groep zal de omgevingskwaliteiten die op en rond het bedrijf aanwezig zijn verder ontwikkelen en te gelde maken. In 2015 heeft de landbouw een duurzaam karakter gekregen en is hij nog steeds de belangrijkste economische drager van het gebied.

Gesteld kan worden dat het hoofddoel van de landbouwvisie is te streven naar een duurzame, concurrerende landbouw met behoud van de verdiencapaciteit. Daarbij is van groot belang dat bedrijfsontwikkeling (verbreding en verdieping) actief ondersteund wordt. Te denken valt aan een ruimtelijkeordeningsbeleid dat zich richt op kansen en een milieubeleid dat niet de maatregelen maar de doelen centraal stelt. De ondernemingen in het gebied zijn bereid zich door aanpassingen in de bedrijfsvoering maximaal in te spannen om zo bij te dragen aan het halen van de milieunormen, zoals de aangescherpte normen voor aanwending van stikstof en fosfaat en voor de grondwaterbelasting met nitraat. 
Ten slotte zijn vakmanschap en kennis van de agrarische ondernemer van essentieel belang. De komende jaren zal hierin blijvend geïnvesteerd moeten worden.