Voor deze thema’s is het hoofddoel versterking van de recreatieve aantrekkelijkheid en de cultuurhistorische waarden van het gebied en het bieden van mogelijkheden voor toeristisch-recreatieve ontwikkelingen op basis van de landschappelijke kwaliteiten.

Daarbij vinden afstemming en integratie plaats met de cultuurhistorische, aardkundige, landbouw-, natuur-, en milieuwaarden van het buitengebied. Kleinschaligheid, gastvrijheid en ‘het onverwachte’ vormen een belangrijk toeristisch concept.

Gestreefd moet worden naar:

  • vergroting van de beleving(swaarde) van beken, bos- en natuurterreinen, landbouwgronden en cultuurhistorisch erfgoed;
  • behoud en versterking van het regionale inkomen en de werkgelegenheid uit recreatie en toerisme, bij voorkeur gerelateerd in de vorm van verbrede landbouw;
  • vergroting van de duurzaamheid en kwaliteit van de toeristisch-recreatieve sector.

Momenteel is het belevingsaspect onvoldoende: cultuurhistorische, archeologische en geologische vindplaatsen en objecten (zoals grafheuvels, wallen, steengroeve en karakteristieke boerderijen) maken onvoldoende deel uit van het toeristisch-recreatieve product. Deze waardevolle en unieke vindplaatsen en objecten kunnen de ingrediënten vormen voor een verdere recreatieve ontwikkeling (bijvoorbeeld in de vorm van nieuwe product-marktcombinaties). Behoud en versterking van de vindplaatsen en objecten is daarbij van groot belang. Ontsluiting van de vindplaatsen en objecten kan door het toegankelijk maken van de terreinen, terreinen in te richten en door informatieverstrekking. Bij informatieverstrekking kan gedacht worden aan informatiepanelen, maar ook aan moderne communicatietechnologieën.

Hetzelfde geldt voor de beleving van landgoederen. Om het belevingsaspect van landgoederen te vergoten, is het van belang de landgoederen goed voor toeristen en recreanten te ontsluiten. Met de hoge landschapswaarden kan Winterswijk zich goed profileren met recreatieve ontwikkelingen op haar landgoederen/in haar landschap. Het toeristisch-recreatieve product kan bovendien verbeterd worden door de versterking van de paden- en routestructuur voor wandelen, fietsen, paardrijden en mennen. Hierbij moet worden gedacht aan betere routeverbindingen en eenvoudigere en betere bewegwijzering.

Door toeristische en recreatieve ontwikkelingen in het buitengebied van Winterswijk wordt de economische potentie van het gebied versterkt. Hierbij kan gedacht worden aan kleinschalige toeristisch en recreatieve activiteiten op agrarische bedrijven. Zo wordt de verdiencapaciteit vergoot en arbeidsplaatsen gecreëerd. Toeristische en recreatieve bedrijven in Winterswijk moeten de mogelijkheid krijgen de kwaliteit te verbeteren. Daarvoor is meer ruimte noodzakelijk. In te ontwikkelen routes en projecten moet meer rekening gehouden worden met aanwezige voorzieningen, zoals horeca en algemene sociale voorzieningen.