ANBI verklaring (Algemeen nut beoogde instelling)

Wat is ANBI?

 • Een ANBI is een status van de Belastingdienst
 • Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling.
 • Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Algemeen nut beogende instellingen kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken en giften.
 • Een ANBI mag geen winst maken met het geheel van haar algemeen nuttige activiteiten.
 • Een instelling kan alleen een ANBI zijn als de instelling en de mensen die daar rechtstreeks bij betrokken zijn, voldoen aan de integriteitseisen: 
         o De instelling en mensen die daar rechtstreeks bij betrokken zijn,
           mogen niet aanzetten tot haat of het gebruik van geweld. 
         o Bestuurders, leidinggevenden en gezichtsbepalende personen 
            mogen hiervoor in de afgelopen 4 jaar niet zijn veroordeeld.

Naam: 
Stichting Waardevol Cultuurlandschap Winterswijk (St. WCL Winterswijk) Zij heeft haar zetel in Winterswijk. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.

Fiscaal nummer: 
8032.19.994

Contactgegevens: 
Bezoek adres secretariaat: 
Stationsstraat 25 (gemeentekantoor; tegenover NS station) 
Contactpersoon: 
dhr. A. Schoemaker (secretaris) 
Postbus 387
7100 AJ  Winterswijk

Telefoon: 0543 543543 
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
Website: www.wclwinterswijk.nl

Bestuurssamenstelling

Zie 'Bestuur'

Beleidsplan: 
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door in samenwerking met de gemeente Winterswijk:

 • het gevraagd en ongevraagd adviseren van, en het fungeren als klankbord voor, o.a. het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Winterswijk;
 • onder ander in opdracht van het college van B&W projecten uit te werken in projectvoorstellen in te dienen bij subsidie verlenende instanties;
 • voorlichting te geven;
 • financiële middelen te verwerven ten behoeve van de realisering van de gestelde doeleinden;
 • al hetgeen te verrichten dat met het vorenstaande verband houdt of daarvoor in de ruimste zin bevorderlijk kan zijn.

Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:
subsidies en donaties;
schenkingen, erfstellingen en legaten;
alle andere verkrijgingen en baten, waaronder begrepen vergoedingen voor door de stichting ten behoeve van derden verrichte diensten.

Beloningsbeleid; 
De leden van het bestuur, niet zijnde ambtenaren of bestuurders van de gemeente Winterswijk, ontvangen een onkostenvergoeding van € 40 per deelgenomen vergadering, met een maximum van € 400 per jaar. De vergoeding wordt jaarlijks in november overgemaakt. Deze onkostenvergoeding is in overeenstemming met andere gemeentelijke adviescommissies.

Beheer van het vermogen / Besteding van het vermogen; 
Het doel van het vermogen is het opvangen van onvoorziene gebeurtenissen. De omvang van sommige projecten die door rijk en provincie worden gesubsidieerd is zodanig dat reservering noodzakelijk is. De omvang en het beheer van het vermogen zijn gerelateerd aan de jaarlijkse omzet. Vermogen staat op de balans  (zie Financiële verantwoording)

Doelstelling: 
De stichting stelt zich ten doel een bijdrage te leveren aan te formuleren en uit te voeren beleid voor behoud, herstel en ontwikkeling van het buitengebied van Winterswijk. Daarbij wordt uitgegaan van een integrale benadering van vijf thema’s: leefbaarheid, land- en tuinbouw, natuur- en landschapsbeheer, cultuurhistorie, recreatie en toerisme.

Verslag van uitgevoerde activiteiten. 
Per jaar wordt een jaarverslag gemaakt en door het Algemeen Bestuur vastgesteld Deze jaarverslagen zijn te zien op deze website; (zie hiervoor onderaan de Home-website onder “Bekijk ook”  “Jaarverslagen WCL” )

Financiële verantwoording 
De jaarlijkse financiële verantwoording inclusief de balans kunt u vinden u in de WCL–jaarverslagen; 
(zie hiervoor onderaan de Home-website onder “Bekijk ook”  “Jaarverslagen WCL”)