WCL Winterswijk

Waardevol Cultuurlandschap

Thema

Land- en Tuinbouw

De landbouw

De landbouw is een zeer belangrijke economische- en werkgelegenheidsfactor in Winterswijk en kenmerkt zich door een grote diversiteit aan bedrijven. De melkveehouderij is de grootste sector, maar ook akkerbouw komt veel voor. Op beperkte schaal zijn er varkens- en pluimveebedrijven, als ook enkele bedrijven met geiten en paarden.

Naast de primaire taak van productie van hoogwaardig voedsel heeft een aantal agrarische ondernemers ervoor gekozen inkomsten te realiseren uit zaken als natuur, landschap, recreatie en het zelf verwerken en verkopen van producten.

Uitdaging

Natuur- en landschappelijke waarden op veel agrarische bedrijven en het kleinschalige karakter van het landschap beperken in landbouwkundig opzicht de verkaveling en perceelsvorm. Dat betekent opbrengstderving en stijgende bedrijfskosten. Een grote uitdaging voor de agrarische ondernemers.

Het vinden van een passende beloning voor beheer van het gewaardeerde landschap door de landbouw is een van de grote opgaven. Ook eisen die gesteld worden aan waterkwaliteit en natuur hebben invloed op de landbouw nu en zeker ook in de toekomst. het op een maatschappelijk verantwoorde manier produceren van goed en veilig voedsel met een hoge toegevoegde waarde zal de primaire taak van de agrarische bedrijven blijven. Aanvullende inkomsten uit andere activiteiten zijn keuzes die iedere ondernemer voor zichzelf maakt.

Meer weten?

Wil je meer weten over dit onderwerp van WCL Winterswijk? Neem contact met ons op en we vertellen je graag meer!

Updates in land- en tuinbouw

Toekomstvisie

Het hoofddoel van de landbouwvisie in Winterswijk is streven naar een duurzame, concurrerende landbouw met behoud van de verdiencapaciteit. Daarbij is van groot belang dat bedrijfsontwikkeling (verbreding en verdieping) actief ondersteund wordt. Te denken valt aan een ruimtelijke ordeningsbeleid dat zich richt op kansen en een milieubeleid dat niet de maatregelen, maar de doelen centraal stelt.

De ondernemingen in het gebied zijn bereid zich door aanpassingen in de bedrijfsvoering maximaal in te spannen en bij te dragen aan het behalen van de gestelde realistische doelen. Omdat vakmanschap en kennis van de agrarische ondernemer van essentieel belang zijn, zal hierin blijvend geïnvesteerd moeten worden.