WCL Winterswijk

Waardevol Cultuurlandschap

Informatie

Over ons

Doelstellingen

Het werkgebied van de Stichting Waardevol Cultuurlandschap (WCL) Winterswijk is het buitengebied van de gemeente Winterswijk. De stichting stelt zich ten doel een bijdrage te leveren aan te formuleren en uit te  voeren beleid voor behoud, herstel en ontwikkeling van het buitengebied van Winterswijk. Daarbij wordt uitgegaan van een integrale benadering van vijf thema’s: wonen, werken & ondernemen – landbouw – natuur- en landschapsbeheer – cultuurhistorie – recreatie & toerisme.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken in samenwerking met de gemeente Winterswijk door :

  • het gevraagd en ongevraagd adviseren van, en het fungeren als klankbord voor het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Winterswijk;
  • jaarlijks aan het college van B&W een jaarplan ter goedkeuring voor te leggen;
  • aan het college van B&W voorstellen te doen over te initiëren projecten;
  • in opdracht van het college van B&W projecten uit te werken en projectvoorstellen in te dienen bij subsidieverlenende instanties;
  • het geven van voorlichting;
  • het verwerven van financiële middelen ten behoeve van de realisering van de gestelde doeleinden;
  • het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daarvoor in de ruimste zin bevorderlijk kan zijn.
Visie

WCL Winterswijk heeft een visiedocument 2015-2025(link), waarin de uitgangspunten per thema worden geformuleerd en de einddoelen voor 2025 aangegeven. Nadere uitwerking vindt jaarlijks plaats met WCL-jaarplannen.

Projecten

WCL Winterswijk heeft sinds het begin honderden projecten uitgevoerd, laten uitvoeren, medewerking aan verleend of voor derden subsidies binnengehaald. De projecten variëren van klein (€ 100 ) naar groot (€ 2,4 miljoen), van eenmalig tot jaarlijks, van projecten die een halve dag duren tot projecten met een looptijd van zeven jaar. Sinds 2004  is de omzet van alle projecten ongeveer 6,3 miljoen euro. De trend is dat projecten sinds 2015 minder groot zijn geworden. Enkele  aansprekende projecten:

Cursussen laten houden, ondersteunen bij boekuitgave en financieren van informatieborden

Alle buurtschappen ruimen twee keer per jaar het zwerfafval in hun buurt op.

Jaarlijks is er een landbouwfolie-inzamelingdag.

Er zijn ongeveer veertig kippenhokken en andere kleine karakteristieke gebouwtjes gerenoveerd.

De verenigingsgebouwen Emma in Ratum, Wilhelmina in Kotten,  Juliana in de buurtschap Woold en De Eendracht in Meddo zijn gerenoveerd.

WCL heeft meegedaan aan de driejarige pilot ‘Vergroenen van de landbouw’ om te testen of agrarische collectieven in staat zijn om het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) zelf te organiseren.

Enthousiaste ambassadeurs zijn door WCL ondersteund om zoveel mogelijk deelname onder de buurtschapbewoners te bewerkstelligen. Dit heeft ertoe geleid dat Winterswijk een van de eerste gemeenten in Nederland was waarvan nagenoeg het gehele buitengebied op glasvezel is aangesloten.

Meer weten?

Wil je meer weten over dit onderwerp van WCL Winterswijk? Neem contact met ons op en we vertellen je graag meer!

Historie

De commotie rond de Nationale Landschapsparken (1983) betekende een verwijdering tussen landbouw, natuur en de gemeente. Die patstelling tussen de landbouw en de overheid werd in 1989 doorbroken door een onderzoek waaruit bleek, dat 95 procent van de veehouderijbedrijven om ecologische reden op slot zat en dat voor gewenste natuuruitbreidingen (landbouw)grond van boeren nodig was. Ze hadden elkaar nodig. 

Hierop ging landbouw weer aan tafel met de gemeente. De toenmalige burgemeester van Winterswijk achtte het zinvol, dat ook de vertegenwoordigers van de natuur erbij betrokken raakten. Dit kreeg vorm door het Euregio-project ‘Zwaluw’, dat veel goodwill heeft gekweekt. De plaatselijke natuurbeschermingsorganisaties die zich verenigd hadden in Platform Natuur en Landschap Winterswijk maakten vanaf dat moment deel uit van de overlegstructuur. Het doel was duidelijk: meer draagvlak voor samenwerking met de landbouworganisaties.

Zo ontstond in 1992 het Project Buitengebied met als belangrijkste medewerkers een landbouwvoorlichter als projecttrekker (vanuit LNV), een landbouwdeskundige en een natuurdeskundige. Gemeente Winterswijk en Provincie Gelderland waren de geldverstrekkers. Er werd een intentieverklaring getekend met als hoofddoel:  “Het prachtige Winterswijkse buitengebied moet intact blijven. Het ontwikkelingsplan beoogt een verbetering van de agrarische structuur en het behoud en versterking van de ecologische waarden, waardoor het behoud van het buitengebied op langere termijn gewaarborgd is.”

De Stichting Waardevol Cultuurlandschap (WCL) Winterswijk is in september 1994 opgericht. Ook de omliggende gemeenten maakten toen deel uit van WCL. Nadat rond de eeuwwisseling het Rijk en vervolgens ook de provincie Gelderland zich terugtrok uit WCL was het de gemeenteraad van Winterswijk die zorgde voor de doorstart. De waardevolle samenwerking tussen partijen in het buitengebied moest blijven en daartoe werden in 2005 de statuten aangepast.
Het werkgebied is vanaf dat moment het grondgebied van de gemeente Winterswijk.
WCL ‘zetelt’ in het gemeentekantoor van Winterswijk.