WCL Winterswijk

Waardevol Cultuurlandschap

Thema

Wonen, werken en ondernemen

Winterswijkse buitengebied

Het Winterswijkse buitengebied is een aantrekkelijke omgeving om te wonen, te werken en te ondernemen. Kortom: een mooie plek om te leven. De combinatie van natuurgebieden in een cultuurlandschap met agrarische bedrijven maakt het tot een bijzonder landschap. In de negen buurtschappen, waaronder enkele met een kleine woonkern, worden boerderijen bewoond door boeren, maar veel voormalige boerderijen hebben ook een andere bestemming gekregen. Vaak een woonbestemming, verdeeld in een of meer wooneenheden, met dikwijls ook een bedrijf aan huis. 

In het buitengebied zijn ongeveer achthonderd ondernemingen gevestigd, waarvan een ruime meerderheid niet agrarisch. De organisaties die zich speciaal met deze functie van het buitengebied bezighouden zijn de ‘Buurtschappen Samen Vooruit’ (BSV) en de vereniging Ondernemers Buitengebied Winterswijk (OBW). Het nieuwste project is Buitengebied zoekt Bowoners (BzB), gericht op het realiseren van nieuwe functies op voormalig agrarische erven.

BSV

Een leefbaar (buiten)gebied is een gebied waar in alle aspecten, noem het bouwstenen, waaruit het gebied is opgebouwd samenhang gevoeld wordt. Enerzijds door ervaring met, en van daaruit begrip voor al deze aspecten. Hiermee krijgt zowel de persoonlijke als gezamenlijk gevoelde leefbaarheid vorm. Leefbaarheid wordt op meerdere niveaus ervaren. Op familiair, buurt, lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau. Stress binnen een of meerdere van deze gevoelde ‘samenlevingsbouwstenen’ heeft invloed op individuele en gezamenlijk ervaren leefbaarheid. Van ziekte in de familie tot en met mondiaal gevoelde klimaatstress. Begrip rond alle gebiedsactoren heeft een sterke invloed op leefbaarheid. 

Begrip geeft wederzijds vertrouwen en stuurt oplossingen. Wat begint bij onderwijs en meer algemeen informatieverstrekking rond gebiedsaspecten. In alle wenselijke geachte communicatiemiddelen en communicatie platforms. Benadrukkend dat elk gebied uniek is. In geschiedenis, landschappelijke waarden, beroepen etc.

Leefbaarheid begint om de hoek. We moeten ons daarbij bewust zijn dat er veel concurrentie is in communicatie rond leefbaarheidsaspecten. Prikkelend, niet zelden nationaal tot mondiaal nieuws, krijgt voorrang boven nieuws van ‘om de hoek’. Veel van dat wat niet nieuwswaardig is, maar toch essentieel voor leefbaarheid, kan daarmee onderbelicht worden. Leefbaarheid heeft actieve vertegenwoordigers nodig, met het vermogen samenhang te creëren in leefbaarheidsaspecten. Zo heeft de stichting BSV (buurtschappen Samen Vooruit) bij haar oprichting onderstaande vier leefbaarheidsthema’s benoemd. De BSV vertegenwoordigt naast andere gebiedsorganisaties de leefbaarheid van haar 5400 buitengebied bewoners. De acht belangenverenigingen voorop. De voorzitters van deze belangenverenigingen vormen het bestuur van de stichting. Met elkaar dragen zij zorg voor werkgroepen en communicatie rond onderstaande vier grote thema’s vastgesteld bij haar oprichting. Er vanuit gaande dat leefbaarheid herkenbaar moet zijn in concreet benoemde onderwerpen:

1

Duurzaamheid herkenbaar in o.a.: 

 • energie transitie: warmte opwekking, stroomverbruik, energieverbruik algemeen
 • bouw (huizen, materialen, wegen etc.) en algemeen materialen 
 • landbouw 
 • natuur 
 • waterhuishouding 
 • verkeer (weg, water, lucht)

2

Welzijn herkenbaar in o.a.: 

 • Gezondheid, fysiek en mentaal 
 • Sport en recreatie • Omgeving (maatschappelijke spankracht, voldoende onderwijs mogelijkheden, werk en inkomen om te kunnen wonen) 
 • Zorg (mantelzorg tot ziekenzorg)

3

Sociale samenhang/ cohesie herkenbaar in o.a.: 

 • Identiteit ontwikkeling, individueel en gezamenlijk als onderdeel van een lokale, regionale en nationale identiteit door gedeelde geschiedenis/ verbonden zijn in generaties. In samenhang met: 
 • cultuur (gewoonte, gebruik, ceremonieel, ritueel, verhaal, gedicht, toneel, muziek, dans, architectuur, schilderkunst, fotografie, land art, video art, meer breed: beeldende kunst)

4

Organisatie herkenbaar in o.a.: 

 • politiek bestuur: lokaal, regionaal, provinciaal, nationaal, euregionaal, internationaal 
 • lokale en regionale gebiedsorganisaties 
 • vak organisaties

Meer weten?

Wil je meer weten over dit onderwerp van WCL Winterswijk? Neem contact met ons op en we vertellen je graag meer!

Updates in Wonen, werken en ondernemen

Er zijn geen updates gevonden
OBW

De vereniging OBW richt zich sinds 2012 op alle ondernemers die in het buitengebied van Winterswijk gevestigd zijn. De meeste van hen wonen ook in het gebied en hebben hun bedrijf ‘op het erf’. De vereniging richt zich op belangenbehartiging van leden, zet zich in voor een vitale toekomst van het gebied en organiseert bijeenkomsten voor leden om elkaar beter te leren kennen -netwerken-  en bedrijfsbezoeken. De vereniging heeft onderzoek gedaan naar ondernemerschap in de buurtschappen en heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de totstandkoming van de Omgevingsvisie Buitengebied (2019), de basis voor flexibeler gebruik van erven door splitsen en toestaan van nieuwe functies. OBW is initiatiefnemer en trekker van het project Buitengebied zoekt Bewoners.

BzB

Het project Buitengebied zoekt Bewoners heeft als doel de kansen te stimuleren, die ontstaan zijn met de nieuwe Omgevingsvisie. Concreet betekent dan: mensen helpen om hun plannen daarvoor te kunnen realiseren. Dan hebben we het over splitsen van boerderijen in meerdere woningen, eventueel combineren met bedrijven op het erf, een ‘tiny house’ plaatsen, streven naar betaalbaarheid. Met als effect: meerdere senioren bij elkaar op een erf, jeugd terug in het gebied, een betere mix van jong en oud, lagere en hogere inkomens, werken met de handen en werken met het hoofd. Een belangrijke rol van het project is de plannen van mensen goed te laten aansluiten op de wet- en regelgeving en het beleid van de gemeente. Daarvoor is een goede samenwerking met de gemeente een vast onderdeel van het project.