WCL Winterswijk

Waardevol Cultuurlandschap

Natuur en Landschap
WCL Winterswijk

Visie op natuur en landschap

Eind oktober is de concept Visie Natuur aan het gebiedsteam gepresenteerd. Naast weergave van de ontwikkelingen van 1950 tot 2023, wordt in deze visie geschetst hoe de natuur in Winterswijk er over 5 tot 25 jaar uit moet zien. En hoe dat bereikt kan worden.

Toekomstbeeld

“Beken die door het landschap kronkelen, omringd door kruidenrijke hooilanden en akkers, houtwallen en ‘natte’ bossen. Natuurgebieden die ecologisch met elkaar zijn verbonden door een netwerk van houtwallen, bosjes, struwelen, heideveldjes, poelen, groene erven en andere landschapselementen. En een agrarisch cultuurlandschap met graslanden, akkers, bermen, houtwallen en slootkanten vol kruiden, insecten en vogels”. Zo kan de natuur en het landschap van Winterswijk er volgens het Platform Natuur en Landschap Oost-Achterhoek in 2050 uitzien.

 

Onderdeel gebiedsplan 

De Visie Natuur in Winterswijk 2024-2050 is een van de bouwstenen van het op te stellen integraal gebiedsplan Vitaal Platteland Winterswijk. In de concept visie pleit het Platform voor behoud en herstel van de voor het buitengebied zo kenmerkende natuur en haar unieke landschap. Daarbij kunnen vooral kleinschalige maatregelen de kwaliteit aanzienlijk verbeteren. Er is volgens het Platform zelfs potentie om een nationaal voorbeeldgebied te worden en een brongebied voor natuurherstel in de omliggende regio’s. 

Agrarisch cultuurlandschap 

Behoud en versterking van natuur en landschap moet niet alleen gericht zijn op de bestaande natuurgebieden binnen Natura 2000 of voor het bekenstelsel. Ook in het agrarisch cultuurlandschap met graslanden, akkerland op vaak hoger gelegen essen, bosjes en houtwallen bestaan volgens het Platform grote kansen om de biodiversiteit te verbeteren. Gezien de verscheidenheid in het boerenlandschap in Winterswijk, vraagt het verbeteren van die kwaliteit om maatwerk.

 

Biodiversiteit herstellen 

De biodiversiteit staat vooral in het agrarisch cultuurlandschap onder druk zoals ook uit de gepresenteerde ontwikkelingen van 1950 tot 2023 blijkt. Herstel van deze biodiversiteit is wat het Platform betreft essentieel. Jan Stronks namens het Platform Natuur en Landschap Oost-Achterhoek: “Als we de milieukwaliteit van het agrarisch landschap kunnen verbeteren, zal de kwaliteit van het water, de bossen en de hoogvenen daarmee ook toenemen.” 

Water langer vasthouden 

Ronduit verontrustend is de algehele verdroging van het buitengebied gedurende grote delen van het jaar. Dit met name als gevolg van een toenemend aantal droge en hete zomers. Het Platform pleit voor structurele maatregelen, zoals een verhoging van grondwaterstanden en herstel van beeksystemen. Jan: “Water langer vasthouden is niet alleen in het belang van natuur en landschap, maar ook voor de landbouw en drinkwatervoorziening”. 

Natuurinclusieve landbouw 

Voor de toekomst van het agrarisch cultuurlandschap is de ontwikkeling van de landbouw van groot belang. Natuurinclusieve landbouw kan de kwaliteit van de natuur en het landschap de komende decennia aanzienlijk verbeteren, mits Winterswijkse boerenbedrijven een gezond economische perspectief kan worden geboden. In de visie worden uiteenlopende maatregelen aangedragen die aan de natuurinclusiviteit van het Winterswijkse agrarische landschap een bijdrage kunnen leveren. 

 

Neem voor meer informatie contact op met Jan Stronks, Adviseur Natuur & Landschap, bereikbaar via JanStronks@staringadvies.nl of op 06 – 22 46 90 09. 

Meer weten?

Wil je meer weten over dit project van WCL Winterswijk? Neem contact met ons via de mail en we vertellen je er graag meer over.

Bekijk ook deze updates